Doradztwo restrukturyzacyjne – wsparcie dla firm w kryzysie

Doradztwo restrukturyzacyjne – wsparcie dla firm w kryzysie

Nie wszystkie spółki radzą sobie na rynku. Częstokroć w wyniku niefrasobliwego zarządzania, niepomyślnych umów bądź po prostu niedających się przewidzieć przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak gwałtownie, iż pojawia się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich przypadkach należy szukać pomocy u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko po zaliczonym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Najnowsza ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie w pierwszym miesiącu 2016 r. Na mocy przepisów tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają warunki przedstawione w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra, nieskazitelna opinia oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, finansów, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może pomóc firmie doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne przyznało licencjonowanym doradcom szersze uprawnienia od tych, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania jedynie na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez wykonanie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się firma i wskazanie najlepszego dla danego podmiotu planu działania czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także być przedstawicielem dłużnika w negocjacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Istotne jest, żeby doradca restrukturyzacyjny potrafił w transparentny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie, bowiem restrukturyzacja często bywa trudnym i wieloaspektowym procesem. Preferowaną cechą doradcy będzie także dobra orientacja w obszarze przemysłu, w której działa restrukturyzowana spółka, ponieważ ułatwia to opracowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie i zaproponowanie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.